Kaheksakandiline piklik 50x30cm, h=17cm põhja-ga/ta